SZKOŁA SUKCESU

21 listopad 2019

„SZKOŁA SUKCESU”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego;  Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-009E/18-00 z dnia 16.10.2018r.

Opis projektu:

Projekt polega na poprawie jakości kształcenia i oferty edukacyjnej 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów klas IV-VIII i kl. I oraz łagodzenie ich trudności w nauce poprzez zapewnienie udziału w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających: z matematyki, z przyrody, w ramach bloku zajęć mat-przyr., z informatyki, z j. angielskiego i z przyrody, w zajęciach korygowania wad postawy.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w 4 szkołach podstawowych w gminie Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce 348 dzieci w tym 152 dziewczynek i 196 chłopców, uczniów klas I, IV- VIII poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i podniesienie kompetencji zawodowych 59 nauczycieli (w tym 50K) w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami/opiekunami.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 30.06.2020 r.

Wartość projektu:      842 427,00 zł

Dofinansowanie:       758 184,30   zł