ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE SZKOŁY

18 lipiec 2018

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017r., poz. 59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. E. Gierczak w Gródkowie

  Procedura:

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 3. Podczas zajęć edukacyjnych w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone lub wyciszone i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
 4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego podczas przerwy międzylekcyjnej za zgodą nauczyciela i w zasięgu jego wzroku. Po zakończeniu rozmowy uczeń jest zobowiązany wyciszyć lub wyłączyć telefon i schować go do plecaka lub tornistra.
 5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
 6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, skutkuje odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w formie negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu oceny zachowania ucznia.
 7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły:
 • po stwierdzeniu naruszenia w /w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat i do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie
 • podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu” za pokwitowaniem (2 egzemplarze), w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data zdarzenia, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela oraz jego podpis
 • nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, kopia pozostaje w sekretariacie aparat odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia po okazaniu pokwitowania.