SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

14 lipiec 2018

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
PRZY SP GRÓDKÓW

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńskie.
2. Wolontariusz to osoba pracuj
ąca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.
3. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomaga
ć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
4. 
Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
5. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniaj
ącym nauki w szkole i pomocy w domu.
6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
7. Wolontariusze s
ą słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
8. Cz
łonkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęć do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
 • odwaga, empatia i otwartość;
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • kultura osobista.

Zadania koordynatora:

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
 2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
 3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
 4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
 5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
 6. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy.
 7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia.
 8. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

PLANOWANIE PRACY W SKW:

System rekrutacji:

 • wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu, informujących o działalności SKW oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);
 • informacje w gablocie wolontariatu i gazetce szkolnej;
 • zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;
 • w trakcie roku szkolnego- rozmowy zaangażowanych  wolontariuszy z przyjaciółmi, znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych;
 • lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu;