MODEL ABSOLWENTA

19 listopad 2019

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak:

  • w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka
  • świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść konsekwencje swojego postępowania
  • jest tolerancyjny, kulturalny, respektujący ogólnie przyjęte normy społeczne
  • jest asertywny, odpowiednio reagujący w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych
  • potrafi zdecydować o kierunku dalszego kształcenia i zaplanować swą przyszłość
  • potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjne
  • pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, zna swoją wartość
  • zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu oraz narodu
  • jest wrażliwy na piękno i dziedzictwo kulturowe
  • interesuje się otaczającym go światem, jest wrażliwy na jego piękno, stara się poszerzać swoją wiedzę.