BEZPIECZNA+

20 lipiec 2018

W naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie program „Bezpieczna Plus” ukierunkowany na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole. Przeprowadzony on będzie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów - nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkoły, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Program jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół, ale także całej społeczności lokalnej. Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Zaplanowane zostały warsztaty dla młodzieży, spotkania ze specjalistami, liczne lekcje wychowawcze prowadzone przez wychowawców i pedagoga obejmujące następujące tematy: „Jak zostać wolontariuszem”, „Komunikacja w grupie”, „Jak być dobrym kolegą”, „Jak odeprzeć presję rówieśniczą”, „Sposoby pracy nad własnym charakterem”, „Rozwiązywanie problemów bez agresji i przemocy”, „Klasa jako zgrany zespół”, „Kto mieczem wojuje”, „Mediacje i negocjacje”, „Praca psa - asystenta osoby niepełnosprawnej”. Przeprowadzony zostanie program profilaktyczny „Emocje na wodzy”, a także celebrowany będzie „Dzień bez przemocy”. Na lekcjach wychowawczych i na wycieczkach organizowane będą zabawy i spotkania integrujące grupę. W ramach zajęć świetlicowych organizowane będą zajęcia w grupach, zespołach uczniowskich.

Realizowany będzie szkolny program profilaktyczny „Jestem bezpieczny w szkole i poza szkołą”, przy współpracy z policją, strażą pożarną, a także ratownikami medycznymi. W ramach programu zorganizowane zostaną następujące akcje: „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, „Pali się! Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia pożarowego?”, „Zasady udzielania pierwszej pomocy”.

Uczniowie klasy pierwszej wezmą udział w „Akademii Bezpiecznego Puchatka” – ukierunkowanej na promowanie bezpieczeństwa dzieci w domu, szkole, w drodze do i ze szkoły, a także w czasie odpoczynku.

Przeprowadzone zostaną spektakle profilaktyczne dostosowane do grup wiekowych: „W krainie bajtów” (uzależnienie od komputera i gier komputerowych), „Prawdziwy skarb” (dokuczanie, wykluczenie, akceptacja inności).

Uczniowie wezmą udział w licznych imprezach szkolnych i uroczystościach środowiskowych, takich jak: wigilie klasowe, wieczór kolęd, jasełka, Święto Pieczonego Ziemniaka, „Śniadanie daje moc”, ślubowanie pierwszoklasistów. Zaplanowane zostało spotkanie z dietetykiem „Podstawy zdrowego żywienia”, a także warsztaty plastyczne „Nie jestem inny”. Zorganizowane zostaną także wycieczki – wyjazdowe warsztaty tematyczne.

Zorganizowany zostanie „Tydzień Bezpiecznego Internetu”, w ramach którego przeprowadzony będzie konkurs plastyczny „Bądź bezpieczny w sieci”, a także stworzony zostanie „Kodeks zachowania się w Sieci”.

Przy współpracy z Fundacją Pro Salute i Ośrodkiem Pomocy Społecznej szkoła weźmie udział w akcjach charytatywnych: „Paczka dla psiaczka”, „Szlachetna paczka”, „Poduszka dla maluszka”, „Żonkilowe Pole Nadziei”, „Kartki świąteczne”. Oprócz tego szkoła wesprze akcję „Sprzątanie świata”.

Szkoła działa na rzecz idei spędzania czasu wolnego uczniów z rodzicami, proponując inicjatywę „Razem lepiej” – ukierunkowaną na organizowanie zawodów sportowych, turnieju gier planszowych oraz turnieju tenisa stołowego.

Szkoła zamierza wspomagać rodziców i nauczycieli w rozwoju kompetencji wychowawczych. Zaplanowane zostały warsztaty dla rodziców obejmujące tematykę: niepełnosprawności ucznia, zdrowego żywienia, cyberprzemocy. Dla nauczycieli przygotowano szkolenia z zakresu: cyberprzemocy, wspierania talentów uczniów, mediacji i negocjacji, afazji i mutyzmu, pracy z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze. Zaplanowany został zakup programu „Eduterapeutica. Strategia bezpieczeństwa”, licznych pozycji książkowych  do „Bibilioteczki Pedagoga”, różnorodnych pomocy dydaktycznych i edukacyjno-terapeutycznych mających wspierać pracę nauczycieli.

Działania w ramach realizacji programu zostaną podjęte we współpracy z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Komendą Powiatową Policji w Będzinie, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Psarach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gródkowie, Stowarzyszeniem „Sportowa Gmina Psary”, Zespołem Śpiewaczym „Nasz Gródków”, Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym z Katowic, Fundacją Dogiq z Katowic, Fundacją Pro Salute z Będzina, Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także z innymi podmiotami.

Koordynator: Marta Koronowicz