OPIS PROJEKTU

20 październik 2022

Projekt “Można lepiej! Można ciekawiej!“ wpisuje się w strategię rozwoju szkoły i zakłada nadanie jej europejskiego wymiaru. Odnosi się to do wszystkich obszarów, które wymagają usprawnienia: kompetencje językowe dyrektora i nauczycieli niejęzykowców, kompetencje metodyczne językowców i nauczycieli mających kwalifikacje do nauczania dwujęzycznego, formy i metody pracy z dzieckiem o specyficznych trudnościach w uczeniu się, postawy uczniów w obszarze zdobywania wiedzy i umiejętności, ale również kompetencji społecznych i zarzadzania placówką.

Mobilność europejska kadry dydaktycznej oraz nawiązanie współpracy z innymi szkołami w ramach międzynarodowych projektów ma docelowo w perspektywie kilkuletniej służyć podniesieniu jakości pracy szkoły, w szczególności kształcenia i wychowania.

Diagnozując potrzeby szkoły Europejskim Planie Rozwoju przyjęto następujące cele:

 1. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli różnych specjalności (ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych, kulturowych, metodycznych i ICT) poprzez udział w kursach metodycznych i językowych, w tym zagranicznych.
 2. Doskonalenie metod nauczania, poszerzenie zakresu środków dydaktycznych zwiększających motywację uczniów do nauki.
 3. Podnoszenie jakości pracy szkoły, poprawa efektów uczenia, rozwijanie kreatywności i innowacyjności, wzmocnienie efektywności w pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 4. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wprowadzenie elementów nauczania dwujęzycznego, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych.
 5. Poszerzenie horyzontów myślowych, kształtowanie tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów poprzez kontakty zagraniczne.
 6. Utrwalenie i rozwijanie w opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się placówki oświatowej.
 7. Stworzenie nowoczesnego modelu zarządzania placówką oświatową.


Szkolenia językowe i metodyczne oraz mobilności typu job shadowing i teaching assignment:

 • Szkolenia językowe General English dla 5 nauczycieli ze znajomością jęz. angielskiego na poziomie A.2. (dyrektor, n. fizyki, n. chemii, n. wychowania przedszkolnego i n. W-Fu) celem podniesienia poziomu znajomości języka do B.1. Dzięki poprawie kompetencji językowych, wymienieni nauczyciele będą mogli aktywnie włączyć się w realizację projektów (przyszłych jak i również obecnych, związanych z tematyką nauczanych przez nich przedmiotów) oraz podnosić jakość oferowanych przez nich zajęć dzięki zdobyciu umiejętności samodoskonalenia się i korzystania z dostępnych artykułów i szkoleń zawodowych w języku angielskim.

 • Szkolenie metodyczne CLIL - zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe dla nauczyciela j. angielskiego posiadającego kwalifikacje do nauczania przyrody, biologii i geografii, które ma go przygotować do prowadzenia zajęć dwujęzycznych w ramach swoich przedmiotów. Udział w kursie pomorze w usystematyzowaniu posiadanej wiedzy, umożliwi teoretyczne i praktyczne poznanie metody CLIL oraz pomorze w przygotowaniu innowacji pedagogicznej.

 • Szkolenie metodyczne CLIL – zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe dla nauczyciela plastyki, który posiada uprawnienia do nauczania dwujęzycznego i chce doskonalić swoje umiejętności na prowadzonych zajęciach dwujęzycznych na swoim przedmiocie. Udział w kursie zaowocuje utworzeniem innowacji pedagogicznej wprowadzającej angielski na plastyce w dwóch klasach.

 • Szkolenie typu be-component językowo- metodyczne “Erasmus+ Teacher Training” i “Erasmus+ Technology in the Classroom” mające na celu oprócz poprawy i odświeżenia znajomości j. angielskiego, naukę narzędzi cyfrowych, przydatnych nie tylko podczas nauczania zdalnego, ale przede wszystkim w codziennej praktyce szkolnej. Szkolenie dedykowane jest dla jednego nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach przedmiotów WDŻ oraz doradztwo zawodowe.

 • Szkolenie metodyczne ,,Learning, Fun & Games - Methodology for Primary School” dla dwóch nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej (wychowawca przedszkola oraz nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania j.angielskiego w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej, historii i WOSu ). Szkolenie ma za zadanie wyposażyć nauczycieli w kompetencje w zakresie pobudzania chęci do nauki oraz kreatywności uczniów poprzez techniki Total Physical Responde oraz włączenie w proces dydaktyczny zróżnicowanych gier i zabaw.

 • Job shadowing w cypryjskiej szkole dla dyrektora, nauczyciela j.angielskiego i plastyki, które ma na celu poznanie w praktyce zasad organizacji lekcji prowadzonych metodą CLIL na przedmiotach artystycznych i ścisłych oraz zapoznanie się ze specyfiką szkoły- wielokulturowością uczniów, wyzwań z tego powodu wynikających oraz nierówności społecznych i ekonomicznych.

 • Teaching assignment w fińskiej szkole dla jednego nauczyciela. Praktyka ma na celu poznanie w praktyce systemu edukacji fińskiej, specyfiki pracy szkoły oraz zapoznanie się z zasadami zachowania, organizacją oraz z potrzebami tamtejszych uczniów w różnych zespołach klasowych, w tym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spodziewane rezultaty

Dzięki projektowi NAUCZYCIELE rozwiną kompetencje językowe oraz metodyczne, co poszerzy ich możliwości w zakresie wiedzy i umiejętności, a także możliwości zatrudnienia w krajach UE i współpracy międzynarodowej. Projekt da możliwość teoretycznego i praktycznego poznania innowacyjnych metod nauczania, w tym w szczególności w zakresie nauki przedmiotów dwujęzycznie, wprowadzenia form edukacji pozaformalnej oraz wprowadzenie w programy nauczanych przedmiotów projektów międzynarodowych, również online w postaci projektów na platformie eTwinning.

Projekt będzie miał znaczący wpływ na ORGANIZACJĘ WNIOSKUJĄCĄ, gdyż:

 • Zostanie poszerzona oferta edukacyjna szkoły poprzez wdrożenie nowych innowacji programowo-dydaktyczno-metodycznych z: biologii, przyrody i plastyki (elementy nauczania dwujęzycznego), wychowania fizycznego (innowacja zainspirowana filozofią projektu Dreams and Teams)

 • Realizacja zajęć dodatkowych w postaci projektów promujących postawę obywatelską - projekt Rozmawiasz Pomagasz fundacji GoodNetWorking , projekt PILGRIM

 • Zostanie poszerzona oferta edukacyjna przedszkola poprzez wprowadzenie metody Total Physical Responde , włączenie elementów nauczania dwujęzycznego poprzez metodologię CLIL oraz wdrożenie projektu powszechnej dwujęzyczności DoDoTok.

 • Dzięki intensywnemu i długotrwałemu kontaktowi z j. angielskim na wielu obszarach pracy szkoły podniesie się efektywność jego nauczania, zwłaszcza w zakresie komunikacji i słownictwa.

 • Szkoła zyska nowe materiały i narzędzia dydaktyczne, fachową literaturę, która będzie służyć jako inspiracja oraz pomoc w tworzeniu innowacyjnych treści zajęć.

 • Społeczność szkolna będzie gotowa do realizacji projektów międzynarodowych z udziałem młodzieży.

 ZAPRASZAMY NA FUN PAGE’A PROJEKTU:

https://www.facebook.com/groups/829655550780462