UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

23 luty 2021

„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Psary”.

 

Wartość projektu to 510 266,46 zł, z czego 433 726,49 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Dzięki niemu przedszkole zostało doposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki. Przedszkolaki mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, tj. ruchowo-korekcyjnych, logopedycznych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy (zajęcia rytmiczno-taneczne, logorytmika, psychoruchowe na basenie oraz zajęcia logopedyczne). W ramach dofinansowania podniesiono  kompetencje zawodowe nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt jest realizowany od 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.