GRÓDKOWSKI LAS OBOK NAS

20 lipiec 2018

Program edukacyjny „Gródkowski las obok nas” opracowany przez nauczyciela przyrody i biologii Justynę Oparę-Samborską   przeznaczony jest dla zainteresowanych uczniów z klas IV-VII,.  Tematyka zajęć oparta jest na wiedzy i umiejętnościach uczniów zawartych w podstawie programowej. Podczas zajęć uczniowie utrwalają wiadomości  i poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności przyrodnicze poza ramy podstawy programowej z przyrody i biologii.  Zdobywają też  wiedzę o ochronie przyrody i rozwijają postawy ekologiczne.

Cele te osiągane są poprzez bezpośredni kontakt ucznia z przyrodą. Zapoznanie uczniów ze środowiskiem naturalnym, to podstawowy warunek zrozumienia zjawisk przyrodniczych. Ponadto umożliwia on rozbudzenie w młodych ludziach zainteresowań przyrodniczych oraz szacunku dla świata roślin i zwierząt. Część zajęć prowadzona jest w terenie, a część w „Ekobazie detektywów przyrody” czyli w pracowni przyrodniczo-ekologicznej.

Szkoła Podstawowa w Gródkowie graniczy bezpośrednio z lasem mieszanym, bogatym w różnorodne gatunki roślin i zwierząt. Dzięki temu uczniowie mają możliwość częstego wychodzenia na zajęcia w terenie.

Spacery po Lesie Gródkowskim oprócz wiedzy przyrodniczej dają uczniom także możliwość ruchu i odpoczynku na świeżym powietrzu. Atrakcją dla uczniów jest również opieka nad zwierzętami i roślinami z pracowni przyrodniczo-ekologicznej, a ponadto uczy ich odpowiedzialności i troski o zwierzęta.