SPRAWNY SMYK

09 marzec 2020

Program zajęć ogólnorozwojowych realizowany dla dzieci 3-6 lat.
Wiek przedszkolny to dla dziecka czas intensywnego rozwoju ruchowego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie. Jednak biorąc pod uwagę obecne warunki cywilizacji technicznej i urbanizacji, należy stwarzać dzieciom jak najwięcej okazji do spontanicznego wyżycia się ruchowego m.in. poprzez odpowiednio zaplanowane gry i zabawy.


Program ma na celu:

  • kształtowanie u dzieci świadomości pracy nad rozwojem ogólnej sprawności fizycznej,
  • nabywanie umiejętności ruchowych,
  • kształtowanie prawidłowej koordynacji ruchowej,
  • rozwijanie zdolności poznawczych (myślenie, pamięć, mowa, percepcja wzrokowa, słuchowa, uwaga),
  • rozwijanie szybkości, skoczności, wytrzymałości, zwinności.


Metody: zabawy i gry ze śpiewem, orientacyjno – porządkowe, z elementami równowagi, bieżne, z elementami rzutu, chwytania, celowania, toczenia, skoku i podskoku.

Dominika Łuszcz