SPRAWNE RĘCE – PEŁNA GŁOWA

09 marzec 2020

Innowacja w zakresie nauczania plastyki w II etapie edukacyjnym. Proponuje większą niż zakłada podstawa programowa korelację z innymi przedmiotami humanistycznymi oraz elementy edukacji regionalnej- dziedzictwo kulturowe regiony i świata.

Cele:

  • stwarzanie możliwości ekspresji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych technik, form i środków wyrazu artystycznego, w tym technik ceramicznych,
  • odkrywanie znaczeń i wzorców kulturowych przekazywanych przez różne formy wypowiedzi artystycznej,
  • korelacja międzyprzedmiotowa - ukazywanie związków między rozwojem cywilizacji a sztuką i kulturą,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałości o estetykę.


Metody: arteterapia, projekt, konkursy, quizy, grywalizacja, rozmowy dydaktyczne, warsztaty ceramiczne, metody audiowizualne.

Magdalena Trzcionka