PROJEKTY I PROGRAMY WŁASNE

15 lipiec 2018

programy własne:

 • Program wychowania przedszkolnego: "Drużyna marzeń" - Jolanta Wasilewska, WSiP
 • „W krainie muzyki – rozwijanie muzykalności dziecięcej na początkowym etapie edukacyjnym”- Olga Sadłoń

programy i projekty:

 • ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Z ekologią na Ty"

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte  w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

 Cele projektu:  

 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;  
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  i poznawczym obszarze jego rozwoju; 
 • kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych.
 • ogólnopolski program edukacyjny ,,Zdrowo i sportowo"

Program skierowany do nauczycieli, wychowawców i trenerów dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. To również projekt skierowany do rodziców i wszystkich opiekunów dzieci. Z jednej strony ma na celu zwiększanie świadomości dzieci i dorosłych na temat roli i wagi aktywności fizycznej (również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka, a z drugiej także przeciwdziałanie pandemii chorób cywilizacyjnych (w tym nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, wad postawy). 

Cele: 

 • utrwalenie zdrowych nawyków na całe życie; 

 • nauka zasad fair play oraz współpracy w grupie; 

 • zwiększenie pewności siebie dzieci, poprawa pamięci i koncentracji; 

 • zmniejszenie otyłość, zapobieganie wielu chorobom i poprawa odporności; 

 • aktywne dzieci to zdrowsi dorośli. 

 • ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej ,,Problem z głowy"

Program jest odpowiedzią na niestety wciąż aktualny problem, jakim jest wszawica w polskich szkołach i przedszkolach. Celem projektu jest zwiększenie świadomości postępowania z wszawicą wśród dzieci i rodziców, nauka dzieci podstawowych zasad profilaktyki zdrowotnej oraz tolerancji dla osób dotkniętych tym problemem.

Oprócz powyżej wymienionych projektów przedszkole bierze udział w licznych akcjach propagujących zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, życie blisko natury oraz postawy prospołeczne. Są to m.in.: ,,Europejski Tydzień Sportu”, ,,Przytul się do drzewa”, ,,Śniadanie daje moc”, ,,Sadzimy drzewo”, ,,Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”, ,,Przedszkole do hymnu”, ,,Szlachetna paczka”, ,,Wkręć się w pomaganie” oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć.

 • „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Psary”


Wartość projektu to 510 266,46 zł, z czego 433 726,49 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Dzięki niemu przedszkole zostało doposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki. Przedszkolaki mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, tj. ruchowo-korekcyjnych, logopedycznych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy (zajęcia rytmiczno-taneczne, logorytmika, psychoruchowe na basenie oraz zajęcia logopedyczne). W ramach dofinansowania podniesiono  kompetencje zawodowe nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt jest realizowany od 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

 • ogólnopolski projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”


Jest to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa. Dzieci wraz z nauczycielem wybiorą grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w grupie przedszkolnej. Mis będzie także wędrował po domach dzieci. Zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).

 • międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”


Od 2018 r. nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.Honorowy patronat nad Projektem objęli m.in: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 • ogólnopolski projekt „Uczymy dzieci programować”


Od roku szkolnego 2018/19 jest realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych. Celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na etapie przedszkolnym. Dzieci uczą się kodowania z użyciem mat oraz ozobotów. Organizatorem programu jest marka EduSense. Przedszkole otrzymało certyfikat.

 • europejska akcja Code Week


Europejski Tydzień Kodowania to inicjatywa zapoczątkowana w 2013 r. przez młodych doradców ds. agendy cyfrowej współpracujących z Komisją Europejską. Akcja realizowana jest przez wolontariuszy w całej Europie i ma na celu szeroko rozumianą promocję programowania. Przedszkole uczestniczy w tej akcji każdego roku.

 • ogólnopolski projekt „Więcej wiem, zdrowo jem”


Projekt edukacji prozdrowotnej wpisany w podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

 • ogólnopolski program „Śniadanie daje moc”


Bezpłatny program edukacyjny organizowany przez Partnerstwo dla Zdrowia – koalicję firm Biedronka, Danone, Lubella oraz Instytutu Matki i Dziecka - które działa od 2006 roku. Jego celem jest przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci w Polsce oraz propagowanie wśród nich zdrowych nawyków żywieniowych.

 • ogólnopolski program „Problem z głowy”


Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej służący przełamaniu tabu i edukowaniu z zakresie walki z wszawicą. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci uczą się, jak postępować gdy „swędzi głowa” oraz jak być tolerancyjnym dla innych dotkniętych tym problemem.

 • ogólnopolski program językowy „DoDoTok”


Od września 2020 r. przedszkolacy zostali objęci wyjątkowym programem. „DoDoTOK” to nowatorskie podejście do edukacji dwujęzycznej. W trakcie bieżącej pracy z dziećmi nauczycielki wychowania przedszkolnego wplatają elementy j. angielskiego. Stanowi to uzupełnienie zajęć prowadzonych przez anglistę. Dzieci objęte programem DoDoTOK są otoczone i zanurzone w języku obcym w typowych, codziennych sytuacjach. Stopniowo i naturalnie oswajają się z językiem angielskim. Coraz bardziej spontanicznie reagują na polecenia w j. angielskim. Wyrażają swoje codzienne, ważne potrzeby po angielsku. Język angielski nigdy nie będzie dla nich obcy!
Wprowadzenie dwujęzyczności już od przedszkola stanowi element programu „Można więcej! Można ciekawiej!” realizowanego ze środków Funduszu Europejskiego.

 • program profilaktyczny „Bezpieczny Przedszkolak”


Program ma celu kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim, wyrabianie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Program „Bezpieczny przedszkolak” powstał w trosce o bezpieczny i prawidłowy rozwój naszych wychowanków. Ma on na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postawi zachowań dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Założeniem programu jest uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić zarówno w przedszkolu, domu, w plenerze, jak i na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Jest on oparty o podstawę programową

 • ogólnoświatowe projekty KLUBU SZKÓŁ UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka. W naszym przedszkolu co roku realizujemy „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.