MOŻNA LEPIEJ! MOŻNA CIEKAWIEJ!

23 luty 2021

 

Projekt POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063267

"Można lepiej! , Można ciekawiej!”

 

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie

Termin realizacji : 30.08.2019 -30.08.2022

Kwota dofinansowania: 33 189,00 Euro

Koordynator mgr Magdalena Trzcionka

Opiekun projektu z ramienia FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI:

Dominik Dymowski FRSE

Projekt „Można lepiej! Można ciekawiej!” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt został przygotowany w celu umożliwienia pracownikom Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt dotyczy rozwoju umiejętności językowych i metodycznych: pracy z uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowania umiejętności krytycznego i twórczego myślenia, dydaktyki prowadzenia zajęć dwujęzycznych oraz kreatywnych metod nauki j. angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, otwartości kulturowej wśród pracowników i uczniów. Projekt międzynarodowego szkolenia umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje zostaną włączone do strategicznego rozwoju szkoły, co usprawni proces opiekuńczo – wychowawczo –dydaktyczny.

OPIS PROJEKTU
UCZESTNICY
SZKOLENIA
JOB SHADOWING
TEACHING ASSIGNMENT 
REZULTATY
UPOWSZECHNIANIE